ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА „EMEKA“ в онлайн магазина и търговските обекти “BulMag” 

Игра Емека - BulMag.org

 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Играта на “ЕМЕКА” в онлайн магазина и търговските обекти “BulMag”, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), „Фикосота” ООД и „Трънчев“ ООД (като собственик на верига магазини “BulMag”), са съвместни администратори на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://bulmag.org. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът и „Трънчев“ ООД си запазва правото едностранно да допълват или изменят Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://bulmag.org. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната Игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора – „EMEKA“.

 1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 05/02/2024 г. и продължава до 23:59 часа на 03/03/2024 г.

2.2. Играта се провежда единствено и само на уебсайта на „Трънчев“ ООД - https://bulmag.org/, както ив търговските обекти на веригата магазини “BulMag”, собственост на „Трънчев“ ООД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само в търговските обекти на „Трънчев“ ООД на територията на страната.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на покупка и записване за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България и притежава валидна индивидуална „Голяма клиентска карта BulMag[1]“, издадена от „Трънчев“ ООД. В настоящата Играта НЕ могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

 1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1. В Играта участват всички продукти с търговска марка „EMEKA“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма да има изрично обозначение, че участват в Играта.

 1. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки, при условие, че притежава валидна индивидуална „Голяма клиентска карта BulMag“:

 • Стъпка 1: Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „EMEKA“ от уебсайта на „Трънчев“ ООД - https://bulmag.org/ или от търговските обекти на веригата магазини “BulMag”, находящи се на територията на Република България;
 • Стъпка 2:
  • 1. При покупката от търговски обект „BulMag“, участникът трябва да сканира на касата на търговския обект своята „Голяма“ или „Мини“ клиентска карта BulMag.
  • 2. При покупка от уебсайта https://bulmag.org/, участникът трябва да въведе номера на своята „Голяма клиентска карта BulMag“, за да участва. Участниците, които имат създадени потребителски профили в уебсайта https://bulmag.org/ с регистрирана „Голяма клиентска карта BulMag“, автоматично се записват за участие след покупка на продукт с търговската марка „ЕМЕКА“.

(Клиентските карти BulMag се издават единствено от „Трънчев“ ООД съгласно условия, определени от търговеца. Организаторът НЕ носи отговорност за издаването, условията за ползване и валидността на клиентски карти BulMag);

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е номерът на неговата „Голяма клиентска карта BulMag“. Всяко физическо лице има право да участва в Играта със:

 • собствената си индивидуална „Голяма клиентска карта BulMag“ или със
 • всяка „Мини клиентска карта BulMag“. Всяка „Мини клиентска карта BulMag“ записва за участие лицето, на чието име е издадена „Голяма клиентска карта BulMag”.

Печеливши в Играта могат да бъдат само лицата, на чието име е издадена „Голяма клиентска карта BulMag.

5.3. Всеки участник има право на многократно участие в Играта.

Всяка покупка на продукт на „ЕМЕКА“ през уебсайта - https://bulmag.org/, се отича като участие в Играта само чрез използване на „Голяма клиентска карта BulMag“.

Всяка покупка на продукти „ЕМЕКА“ от търговски обект „BulMag“, се отчита като участие в Играта чрез използване както на „Мини клиентска карта BulMag”, така и на „Голяма клиентска карта BulMag“. Всички покупки на продукти „ЕМЕКА“ с „Мини клиентски карти BulMag“ ще бъдат отнасяни към съответния притежател на „Голямата клиентската карта“, към чиято са издадени „Мини клиентските карти“, с което шансовете за спечелване на награда се повишават.

 1. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

6.1. Наградите в Играта са:

 • Общо 16 бр. брандирани куфари „Емека“ за ръчен багаж, с размери: 55/37/22 см., като всеки участник в Играта има право да спечели само една награда.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или друга замяна.

6.3. Снимките на наградите, използвани в рекламните материали за Играта, са само илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди.

 1. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите участници ще се извърши от „Трънчев“ ООД до 7 дни след края на Играта. Тегленето на печелившите участници се осъществява на произволен принцип чрез специално разработено за целта софтуерно приложение.

7.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени от „Трънчев“ ООД чрез обаждане на предоставените от тях при издаването на клиентските им карти BulMag телефонни номера.

7.3. Списък с печелившите участници ще бъде публикуван на уебсайта на търговска верига BulMag, в специален раздел, достъпен чрез следния хиперлинк - https://bulmag.org/pages/pobediteli; Обявяването става чрез публикуване на две имена и последните пет (5) цифри от номерата на „Големите клиентски карти BulMag” на печелившите участници (пример: Иван И., карта № 12345). 

7.4. Всеки печеливш участник ще може да получи своята награда в удобен за него търговски обекти на веригата магазини “BulMag” като за това следва да представи на каса в търговския обект своята „Голяма клиентска карта BulMag“.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК.

8.1. Организаторът и „Трънчев“ ООД не гарантират, че достъпът до интернет страницата с обявените в Играта печеливши - https://bulmag.org/pages/pobediteli, ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за усложнения и технически затруднения, възникнали във връзка с издаването и използването клиентски карти BulMag.

8.2. Организаторът  и „Трънчев“ ООД не носят отговорност за невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или „Трънчев“ ООД.

8.3. Организаторът не носи отговорност за технически или каквито и да било други проблеми, свързани с издаването или използването на клиентските карти BulMag или свързани с отчитането на извършени покупки с такива карти.

8.4. Организаторът и „Трънчев“ ООД не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху клиентски карти BulMag, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

8.5. Организаторът и „Трънчев“ ООД не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или предостяването на наградите.

8.6. Организаторът и „Трънчев“ ООД не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие.

8.7. Организаторът „Трънчев“ ООД не носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чиято клиентска карта е използвана от друго лице, независимо дали притежателят на картата е дал или не съгласие за това.

8.8. Организаторът и „Трънчев“ ООД не са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

8.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора, „Трънчев“ ООД, са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са задължителни за тези лица. Неспазването им от Организатора, от „Трънчев“ ООД не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

8.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът и “Трънчев” ООД си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

8.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Организаторът има едностранното и неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на https://bulmag.org/, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Организаторът и “Трънчев” ООД са съвместни администратори на личните данни, а ………………е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

10.2. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават както лично от “Трънчев” ООД и Организатора, така и от името на Организатора, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

10.3. Организаторът, “Трънчев” ООД се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

10.4. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната Игра, която е достъпна за участниците.

10.5. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът и “Трънчев” ООД събират, обработват, използват и съхраняват за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност на Организатора -  www.EMEKA.bg и Политика за поверителност на „Трънчев“ ООД - https://bulmag.org/pages/zashtita-na-lichnite-danni.

10.6. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора и „Трънчев“ ООД, чрез следните координати: dpo@ficosota.com и dpo@bulmag.org.

 1. РАЗНИ

11.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи  в пределите на Република България.

11.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

[1] Може да се запознаете с условията за издаване на клиентска карта BulMag на следния адрес: https://bulmag.org/pages/klientska-karta

 

 


 

Политика за поверителност

  

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „ФИКОСОТА“ ООД, с ЕИК 837055835 и „Трънчев“ ООД (като собственик на верига магазини “BulMag”) с ЕИК: 127585839 (по-надолу за краткост „Администраторите“ и/или „Ние“)  в качеството си на съвместни администратори на лични данни събират за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

При първоначална регистрация за кампанията се използват данните от клиентска карта, издадена от „Трънчев“ ООД като имена, телефон и други, предоставени на администратора „Трънчев“ ООД. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е номерът на неговата клиентска карта BulMag.

Отказът за предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на наградата.

Администраторите на данни не взимат решения, основаващи се единствено на автоматичната обработка на данните на участниците в промоционалната кампанията, включително чрез профилиране.

Всеки печеливш участник ще може да получи своята награда в удобен за него търговски обекти на веригата магазини “BulMag” като за това следва да представи на каса в търговския обект своята клиентска карта BulMag.За какви цели и на какво основание и обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработване на данните за при участие в нашите промоционални игри е необходимостта от сключването или изпълнението на договор, по който Вие сте страна (договора, по силата на който се предоставя достъп до услугата, вкл. чрез приемане на официалните правила, респ. общи условия) или нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, както е описано по-долу.

В други случаи е възможно да обработваме данните Ви с цел спазване наше законово задължение или въз основа на изрично и недвусмислено съгласие (за целите на ремаркетиране, когато такова се извършва), както следва:

 

 

Цел

Правно основание

1.

Извършване на регистрация и участие в провеждане на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

2.

Ефективно да проведем и да администрираме промоционалната игра, в тази връзка да:

-          комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш участник, след като Ви верифицираме;

-          да Ви изпратим и/или предоставим лично наградата, предмет на промоционалната игра.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

3.

За установяване на самоличността Ви.

 

* Можем да обявим в сайта печелившите участници, но винаги анонимизираме данните, което води до липсата на корелация с печелившия участник, респ. не съществува операция по обработване на лични данни.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна и с  който се предоставя услугата на достъп до кампанията.

 

4.

Да изпълним свои задължения, свързани с предоставяне на информация и документация на надзорни органи и регулатори.

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администраторите

5.

Отговаряне на подадени от Вас молби, сигнали, жалби, предложения, включително при получаването на цялостна обратна връзка.

 

Както и за защита на наши права и законни интереси, свързани със съдебни и/или административни производства.

 

 

Обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Администраторите.

Обработване е и във Ваш интерес, доколкото без него би невъзможен (доколкото става дума за обработването на данни при молби и искания) отговора на съответното Вашето искане.

6.

Изпращане на информация по ел.път, свързана с нашите нови и актуални предложения.

Обработването се извършва въз основа на Вашето ясното и недвусмислено съгласие за обработване на личните данни за посочените цели, свързани с маркетиране.

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Администраторите зачитат и пазят поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

 

Данните могат да бъдат предоставени, при поискване, на държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите. Администраторите гарантират, че всички трети страни, пред които личните данни са доброволно разкрити, носят отговорност за поверителността и сигурността на данните в съответствие с настоящата информация, сключения с тях договор и приложимото законодателство.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е под или над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, когато същите са приложими, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които Администраторите обработват, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас, както следва:

 • „Tрънчев“ ООД - гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ 221, 054/850859 или по ел. поща на dpo@bulmag.org
 • „Фикосота” ООД - гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 или по ел. поща на dpo@ficosota.com.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с допълнителен период от 2 месеца.

При упражняване на някое от описаните по-горе права, Администраторите на данни ще извършат идентификация с цел осигуряване на сигурност на участниците. В някои случаи, участниците не могат да бъдат идентифицирани, въз основа на данните, предоставени в заявлението. В такива случаи, ако лицето не може да бъде идентифицирано като участник, Администраторите могат да поискат допълнителни данни за идентификация и ако такава е невъзможна или данните не се предоставят, то може да не изпълни искането на този участник.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът и “Трънчев” ООД събират, обработват, използват и съхраняват за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност на Организатора -  www.EMEKA.bg и Политика за поверителност на „Трънчев“ ООД - https://bulmag.org/pages/zashtita-na-lichnite-danni.