Cпечели награди от Hellmann’s

Игра Hellmann's

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

Cпечели награди от Hellmann’s

 (За периода: 24 юли 2023 г. –  до изчерпване на количествата)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на изложените по-долу Официални правила (наричани за краткост „Официалните Правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Официални правила на рекламната кампания.

Промоцията „Спечели награди от Hellmann’s“ (“Промоцията”) се организира от агенция „Би Плюс Ар” ООД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 203772137, с адрес на регистрация: град София, бул. „Черни връх 47”, ет. 5, представлявана от управителя и материално отговорно лице Милена Захариева, наречена „Организаторът”, по възлагане от Юниливър България ЕООД, ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление гр. София. ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София 1, сгр. 4, ет. 5 („Възложителят”).

За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на promo@bplusred.com.

Раздел 2. Територия и продължителност на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в следните търговски обекти. Търговските обекти не носят отговорност за законосъобразността и провеждането на кампанията.

BulMag

Варна

 BulMag 17  Grand Mall Варна, ул. "Андрей Сахаров" №2

Варна

 BulMag 15  Варна, бул. "Константин и Фружин" №41

Шумен

 BulMag 7  City Center Шумен, бул. "Велики Преслав" №28

Търговище

 BulMag 13 , ул. "Цар Симеон" №3

София

 BulMag 16  Боян Българанов ул. "Искър" №7

 

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 24.07.2023 г. до изчерпване на количествата на наградите („Промоционален период “)

Раздел 4. Участващи продукти

В Промоцията участват всички налични видове продукти с марка Hellmann’s.

Раздел 5. Право на участие

Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД, „Би Плюс Ар” ООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

Раздел 6. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 2 (два) вида, както следва:

  • Награда вид 1: Tefal OptiGrill. Ще бъде предоставен 1 брой награда вид 1.
  • Награда вид 2: Hellmann`s продукт. Ще бъдат предоставени 120 броя награди вид 2.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Възложителя.

Награди

Раздел 7. Деклариране на наградите по закона за данъците върху доходите на физическите лица

7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Една от наградите (Tefal OptiGrill), които се предоставят в настоящата промоция, са на стойност 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

7.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилите следва предоставят личните си данни (три имена и ЕГН) за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Раздел 8. Механизъм на Промоцията

За участие в Промоцията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

  • Да закупи продукти с марка Hellmann’s на минимална стойност от 10 лв.
  • Да изтегли скреч карта от касова зона и да разбере на място дали печели някоя от наградите в Промоцията. Наградите се предоставят на място в магазина.

8.1. Без парични еквиваленти на предметни награди

Нaградите не могат да бъдат заменяни или разменяни за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им. Снимките на наградите, изобразени върху рекламните материали, са илюстративни.

Раздел 9. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за щети, причинени в резултат на използването на наградите.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини, извън контрола на Организатора и Възложителя, наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.

Раздел 10. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 11. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на сайта.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.