Помоционална игра на BulMag и продукти на Сами-М

Публикувано на 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА НА BULMAG С ПРОДУКТИ НА САМИ-М

  1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоционалната игра с покупка на продукти “Сами-М” наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Трънчев” ООД – търговска верига BulMag, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127585839 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.bulmag.org в раздел Новини. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.bulmag.org.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка. За повече информация, вижте по-долу Раздел 5. „НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА“.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 01.10.2022г. и продължава до 23:59 часа на 01.11.2022г.

2.2. Играта се провежда във всички супермаркети BulMag, както и в онлайн супермаркетът www.BulMag.org.

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България.

  1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1. В Играта участват следните продукти: Пилешки хапки пане за печене Apetito 400 гр, Пилешки шницел пане за печене Apetito 400 гр и Кашкавал пане Сами м 300 гр

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

  1. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и посочени в Раздел 4 УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ;

Стъпка 2 :

Да маркира своята клиентска карта BulMag на каса преди заплащане на сметката (при пазаруване във физически BulMag супермаркет) или да въведе номера на своята клиентска карта преди финализиране на поръчка (при поръчка от онлайн супермаркет www.BulMag.org)

  1. НАГРАДИ

6.1 . Наградата в играта е: Електрическа скара Tefal OptiGrill+ GC712D , 2000 W, 6 автоматични програми. Общо, за Играта, ще бъдат раздадени 3 еднакви награди.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  1. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

7.1. Общи правила:

7.1.1. Един участник има право да спечели само една награда.

7.1.2. Един участник има право на неограничен брой участия в Играта за целия период на Играта, изпълнявайки условията описани в Раздел 5. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

7.2.Теглене на печелившите

7.2.1. До 5 дни след приключване на Играта, чрез софтуер, ще бъдат изтеглени трима печеливши, измежду всички участници отговарящи на условията на Играта.

7.2.2. Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от тях при заявяването на клиентска карта BulMag.

7.3. Обявяване на печелившите - Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора на играта в раздел Печеливши от игри: https://bulmag.org/bg/pages/winners-207.html. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

  1. ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се получават в избран от участника супермаркет BulMag или заедно с онлайн поръчка направена през онлайн супермаркет www.BulMag.org, като детайлите около получаването на наградата се уточняват със служител на Организатора, когато участникът бъде информиран, че печели награда.

8.2. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. 

  1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК

9.1. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.2. Организаторът не длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.3. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.Bulmag.org, в раздел „Новини“, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, които са предоставени при заявяването на клиентска карта BulMag и които се използват за участие в Играта.

11.2. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

11.3. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява, участниците могат да получат като се запознаят с Защита на личните данни от тук

11.4. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@bulmag.org.

12. РАЗНИ

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.