Свети Валентин

Свети Валентин

В периода от 27.01.2020 г. до 08.03.2020 г. за всеки 20 лв. от сметката Ви в магазини BulMag получавате 1 печат, който се поставя във Вашия BulMag паспорт при представяне на касов бон на BulMag Информация.

Паспорт BulMag може да получите безплатно от BulMag Информация при поискване. За участие в Играта “Уикенд за двама” трябва да имате 6 събрани печата, да попълните име и телефон в паспорта и да го пуснете в урната, която се намира на BulMag Информация. Тегленето на голямата награда ще бъде на 10.03.2020 г. Победителят ще бъде обявен във Facebook BulMag и на www.bulmag.org. 

*С включването си в Играта, участника се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

*За участие в Играта, задължително трябва да се попълнят полетата със звездичка.

При събрани 6 печата в паспорт BulMag може да закупите на промоционална цена определени артикули.

Продукти

І. Общи правила

1. Настоящите Общи Условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в игра за "Уикенд за двама" наричана на кратко "Играта”.

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Трънчев” ООД – BulMag, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127585839 ДДС № BG127585839 със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, град Шумен, ул. "Еделвайс" №8.

3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на официалния сайт и на Facebook страницата 

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта стартира на 27.01.2020 г. (понеделник) в 7:30 часа и приключва на 08.03.2020 г. (неделя) в 22:00 българско време.

2. В играта са включени всички обекти на търговска верига BulMag.

3. Паспорт BulMag може да получите безплатно от BulMag Инфромация при поискване.

4. Информация за играта, включително настоящите Общи правила ще бъде публикувана на официалната Facebook страница на BulMag, както и в официалния сайт на BulMag

5. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

III.Право на участие

1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

2. Всеки има право да участва неограничен брой пъти.

IV. Механизъм на играта

1.Организаторът публикува на своята уеб страницата www.bulmag.org условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителие.

2. За да участва в играда Участкикът трябва, в рамките на провеждане на играта 27.01.2020г (понеделник) - 08.03.2020 г. (неделя) да:
             2.1. Пазарувa в BulMag или да поръча онлайн от интернет магазина www.BulMag.org за минимум 20 лв.
             2.2. Да си вземе безплатен паспорт, който да попълва и събира в него печати.

             2.3. При събиране на всички печати в съответния паспорт или да се въползва от закупуването на артикул с отстъпка или да го пусне в предназначените за това места, за да участва в томболата за Уикенд за двама.

3. Печат се поставя само срещу представяне на касова бележка.

4. Служител няма право да задържа касовата Ви бележка, а единствено да отбележи на нея, че вече срещу този касов бон е сложен печат/печати.

5.При събиране на пълният брой печати всеки има право или да се възползва да закупи продукт с отстъпка или да си пусне паспорта в предназначените за събиране на паспорти места и да се включи в томболата за SPA уикенд.

V. Награда. Теглене и получаване на наградата

1. Не се допуска размяна на Наградата срещу парична сума или друг вид предметна награда.

2. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на Играта na 10.03.2020г.

3. Информацията за печелившия участник се обявява на Facebook страницата, не по-късно от 18:00 часа на 10.03.2020 г.

4.Наградата – SPA уикенд за двама в Aquahouse включва: нощувка за двама в хотел Приморски, целодневен вход за двама (Събора и Неделя) в AQUAHOUSE Thermal & Beach, включена вечеря и закуска.

5.Наградата трябва да се използва до месец от получаването ѝ.

6. За получаване на Наградата - Организатора на Играта  ще се свърже със спечелилият участник чрез обаждане по телефона.

7. Наградата се получава от управителя на филиала на Организатора (магазин BulMag), посочен за най-близък от печелившия участник, при представянето на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. Ако поради независещи от него обстоятелства Участникът е възпрепядстван да получи лично наградата си, следва да уведоми Организатора и да посочи свой роднина, който да получи спечелената награда.

8. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;

- ако не се яви да получи Наградата в срок до 2 седмици от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш.

9. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

10. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави, която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда.

VI. Отговорност

1. . Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон), поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

2. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

VII. Защита на личните данни

1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена и телефон за връзка.

2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

4. E-mail не е задължително поле за попълване в пасторта. При попълване вие се съгласявате да участвате в наши маркетингови кампании, от които можете да се отпишете по всяко време.

VIII. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалния сайт и Facebook страницата.

IX. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това им на официалния сайт – www.BulMag.org и на Facebook страницата

X. Други

1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, да бъдат публикувани при спечелване на „Уикенд за двама”
3. Участниците могат да се свържат с Организатора, на тел. 054/ 850 850 или чрез лично съобщение във Facebook