Снимай TikTok, играй за футболна топка, Adidas Al Rihla, Катар 2022 Pro

Публикувано на 

Tik Tok игра Катар 2022

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА TIK TOK ИГРА „Снимай TIK TOK как удряш топката с глава, отбележи @BulMag и качи клипчето в канала си"

І. Общи правила

 1. Настоящите Общи Условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в игра за „Снимай TIK TOK как удряш топката с глава, отбележи @BulMag и качи клипчето в канала си", наричана на кратко "Играта”.
 2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Трънчев” ООД – BulMag, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127585839 ДДС № BG127585839 със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, град Шумен, ул. "Еделвайс" №8.
 3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.BulMag.org

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

 1. Играта стартира на 14.11.2022 г. (понеделник) и приключва на 19.12.2022 г. в 00:00 българско време. Печелившият ще бъде изтеглен на 20.12.2022 като имената му ще бъдат обявени на страницата на Организатора.
 2. Информация за играта, включително настоящите Общи правила ще бъде публикувана на официалната сайта на BulMag и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на играта.
 3. Играта се организира и провежда на териотрията на Магазин BulMag, намиращ се в гр. Варна, ул. Андрей Сахаров 2, Grand Mall Varna, ниво -2.
 4. Играта не е обвързана с покупка!

III. Право на участие

 1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.
 2. Клипчета се качват в TIK TOK, като на случаен принцип на 20.12.2022 г. ще бъде изтеглен печеливш, който печели НАГРАДАТА – Официалната футболна топка за Световното първенство Adidas Al Rihla Катар 2022 PRO

ВАЖНО:

 1. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. накърняващи достойнството на участника, организатора или трети лица.

IV. Награда. Теглене и получаване на наградата

 1. Печелившият участник в Играта получава награда определена от Организатора за съответната игра.
 2. Не се допуска размяна на Наградата срещу парична сума или друг вид предметна награда.
 3. Спечелилият участник се обявява на Facebook страницата, в срок определен от Организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на Играта.
 4. Ако печелившият Участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите Правила от страна на избрания за печеливш Участник, той губи правото да получи наградата си.
  5. Наградата се получава от управителя на филиала на Организатора (магазин BulMag), посочен в съобщението, при представянето на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. Ако поради независещи от него обстоятелства Участникът е възпрепядстван да получи лично наградата си, следва да уведоми Организатора и да посочи свой роднина, който да получи спечелената награда.
 5. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

V. Отговорност

 1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до TIK TOK и невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
 2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на TIK TOK страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
 5. Участието в играта на лица под 18 г. се извършва с изричното съгласие и под наблюдението на родителите.

VI. Защита на личните данни

 1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена и телефон за връзка.
  2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
  4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата с цел посочване на лицето като спечелило.

VII. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях.

VIII. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на www.BulMag.org

IX. Други

 1. С включването си в Играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
 2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата
 3. Участниците могат да се свържат с Организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата
 4. Игрите обявени от Организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook, TIK TOK и не следва да се свързват с тях.

Ако искаш да разбереш повече за FIFA World Cup Qatar 2022 натисни ТУК.